25 Haziran 2024 Salı
Ana SayfaGündem HaberleriŞehir Plancıları Odası ana yönetmeliğinde değişiklik!

Şehir Plancıları Odası ana yönetmeliğinde değişiklik!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odasından yapılan açıklamaya göre Şehir Plancıları Odası ana yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

 

İşte yönetmelik;
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI
ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/7/2002 tarihli ve 24818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) Türkiye’deki üniversitelerin; 4 yıllık şehir ve bölge planlama bölümlerinden eğitimini tamamlayarak Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Şehir ve Bölge Plancısı, Kent Plancısı lisans unvanı ile mezun olanlar,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Oda Genel Kurulu iki yılda bir, Birlik Genel Kurulundan en az bir ay önce, Yönetim Kurulunun saptayacağı gün ve yerde yapılır. Oda Genel Kurulu asıl delegeler ve doğal delegelerden oluşur. Delegelik hak ve yetkileri bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerlidir. Delegeler olağanüstü genel kurullarda da görev yaparlar.”
“b) Asıl delegelerin tamamının kesinleştiği tarihte görevde olan Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu asıl üyeleri ile Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Denetleme Kurulu ve Birlik Yüksek Onur Kuruluna aday olarak seçilmiş Oda üyeleri, Oda Genel Kurulunun doğal delegeleridir. Doğal delegeler de asıl delegeler gibi Genel Kurul çalışmalarına katılır ve oy kullanırlar. Olağanüstü Genel Kurullarda ise Genel Kurul kararının alındığı tarihte görevde olan doğal delegeler görev yapar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“j) Şubeler kurmak ve şube kapatmak, Şubelerin yetki alanındaki illeri belirlemek ve gerektiğinde değişiklik yapmak,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 28 – Yönetim Kurulu en az ayda bir kez ve çoğunlukla toplanır. Toplantıları Genel Başkan, o bulunmadığında II. Başkan, o da bulunmazsa Genel Sekreter yönetir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“c) Odayı, Genel Başkan, II. Başkan, Genel Sekreter veya gerektiğinde seçilecek kurullar aracılığıyla temsil etmek,”
“aa) Yeni üyelik başvurusu yapanların başvurularını inceleyerek üyelik koşullarını sağlayanların üyelik onay işlemlerini yapmak,
bb) Yeni temsilcilikler kurmak, temsilcilik kapatmak,
cc) Şubelere ait Genel Kurul tarihlerini belirlemek,
dd) Odaya mükerrer veya fazla ödeme yapılması durumunda mahsuplaşma veya iade yapılmasına karar almak.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 34 – Bütçe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olmak koşuluyla, ödeme emirleri, Oda adına yapılacak sözleşmeler ve banka işlemlerinde Genel Başkan, II. Başkan, Genel Sekreter ve Sayman üyeden herhangi ikisinin imzaları geçerlidir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 49 – Serbest çalışan, ücretli çalışan, kamuda memur, işçi veya sözleşmeli olarak görev alanlardan; akademik veya askeri personel olarak görev yapanlardan, disiplin süreci sonucunda mesleği uygulamaktan geçici olarak uzaklaştırılan şehir plancıları, hiçbir yolla mesleki etkinlikte bulunamazlar. Bu kişiler hakkında verilen kararlar ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulur ve uygulanması sağlanır. Meslek uygulamasından uzaklaştırma sürecinde memur, akademik personel ve asker olanların memurluğu ile ilgili özlük haklarına zarar gelmez. Bu kişilerin mesleki bakımdan kusur ve suçları 6235 sayılı Kanun hükümlerine bağlıdır. Bu suçlar ilgilinin siciline işlenir ve çalıştığı kuruluşa bildirilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 59 – Şube Genel Kurulu, iki yılda bir en geç Mart ayı içinde ve Oda Genel Kurulundan en az bir ay önce olmak koşuluyla Şube Yönetim Kurulunun saptayacağı bir yerde şubeye kayıtlı üyelerin ve Oda Merkez gözlemcisinin katılımı ile toplanır. Şubeye bağlı üyelerin ve Oda gözlemcilerinin hazır bulunmaları ile çalışmalarına başlar. Genel Kurul çalışmaları Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve toplantıdan en az on beş gün önce ilan edilen gündem maddeleri uyarınca yapılır. Şube Genel Kurulu Şube Yönetim Kurulunu ve Şube görev alanında yerleşik üyeleri arasından 8 inci maddeye uygun olarak Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıda asıl ve yedek delege seçmeye yetkilidir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“j) Şube Genel Kurulunun belirlenen yerini, gününü, saatini ve gündemini üyelere iletmek. Şubenin bulunduğu ilde yayımlanan bir gazetede ilan ederek duyurmak ve Genel Kurul ile ilgili diğer hazırlıkları yapmak,”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“a) Üye kayıt ücreti,”
“k) Her türlü serbest şehircilik hizmetinden alınan ve mesleki denetim uygulaması işlemine bağlı olarak yapılan diğer hizmetler ve verilen belge ile kayıt ücretleri,
l) Meslek içi eğitim, kurs ve benzeri etkinliklerden alınan ücretler,
m) Taşınmazlardan elde edilen gelirler,
n) Yargı yoluyla oluşan gelirler.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Her tür Oda ödentisi ile para cezalarının yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde Odaya ödemeyenler hakkında 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre kovuşturma yapılır. Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini Odaya bildirmedikçe eski adreslere yapılan duyurular üyeye iletilmiş sayılır. Üyenin vefat etmesi halinde üyenin Odaya olan tüm borçları silinir.”
“c) Emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan; askerlik görevini yapanlardan askerlik süresince; yurt dışına çıkanlardan yurt dışında kaldıkları sürece çalışmadıklarını belgelemek koşuluyla; çalışmayıp lisansüstü öğrenim yapanlardan öğrenimleri süresince ve işsiz olduklarını belgeleyenlerden çalışmadıkları sürece; bu dönemlere dair üye ödentisi alınmaz.
d) Mesleğini sürekli olarak uygulamayacağını, mesleği ile ilgili herhangi bir işte çalışmayacağını ve bu yoldan gelir sağlayamayacağını yazılı olarak bildiren üyeler; bu durumlarını belgelemek, Oda kimlik belgesini geri vermek, bu süre içerisindeki odaya olan yükümlülüklerini yerine getirmek ve odaya olan borcunu ödemek, başvuru tarihine kadar olan üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten ayrılabilirler. Ancak mesleğini uygulamayacağını beyan ederek üyelikten ayrılanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, üyelikten ayrıldıkları tarihten itibaren tüm ödentilerini ödemek zorundadırlar. Ayrıca bu kişiler mesleğini icra etmeyeceğine dair beyanlarına aykırı işlem yapmaları nedeniyle Oda Onur Kuruluna sevk edilir.
e) Diploma alarak mesleklerini uygulama hakkını kazananlar, Odaya zorunlu kayıt süresi olan üç ay içinde kayıt olmasalar dahi, kayıt için başvurduklarında üç ay içinde kayıt olmuş gibi işlem yapılır, ancak belgelemek koşulu ile iş bulana kadar ödentileri alınmaz. Üniversitelerde akademik personel olarak görev yapan üyeler bu görevleri süresince üyelikten ayrılamazlar.
f) Üyenin hangi şube yetki alanında kalacağı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi esas alınarak belirlenir. Ancak üyenin iş adresinin başka bir ilde bulunması durumunda ise üyenin başvurusu ve belgelemesi halinde iş adresi esas alınır.
g) Odaya ödenti borcu, o yılın üyelik ödenti miktarının 1/3`ünü aşan üyelerin, borçlarının tamamını ödemedikçe büro tescil belgesi, üyelik belgesi ve Oda ile olan benzeri bürokratik işlemleri yerine getirilmez.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 75 – Oda Genel Kurullarında bir göreve en az o göreve seçilecek asıl ve yedekler toplamı kadar aday gösterilir. Asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı duyurulur. Asıllar ve yedekler oy pusulalarında kendilerine ayrılmış bölümlere yazılır. Oy pusulalarına yazılı isimler asıl ve yedek üye toplamından fazla olamaz. Asıllar kendi aralarında, yedekler kendi aralarında aldıkları oy sırasına göre sıralanır. Oyların eşit olması durumunda, sicil numarası küçük olan üye seçilmiş sayılır.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 78 – Seçim süresi dolan her üye aynı göreve yeniden seçilebilir. Olağan Genel Kurullarda Yönetim Kuruluna seçilen üyeler, üst üste 3 (üç) dönemden fazla aynı yürütme görevini alamazlar.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 83 – Yabancı Şehir ve Bölge Plancıları, Türkiye’de bir aydan çok kalmaları durumunda, ŞPO’ya başvurarak geçici üye kaydolunur. Bu konuda 6235 sayılı Kanun hükümleri ile 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ilgililerce uyulması zorunludur.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu yürütür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz