27 Mayıs 2024 Pazartesi
Ana SayfaGündem HaberleriGümüşhane'de 3.2 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Gümüşhane’de 3.2 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Gümüşhane Valiliği Defterdarlığı Arzular mahallesinde yer alan 25 bin 586 metrekarelik arsayı satışa çıkarıyor…

Gümüşhane Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Gümüşhane Arzular mahallesinde 103 ada 47 parselde yer alan 25 bin 586 metrekare Maliye Hazinesine ait arsayı satışa çıkarıyor.

Tahmini bedel olarak 3 milyon 222 bin TL istenen arsanın ihalesi 18 Nisan 2017 günü saat 10:00’da Defterdarlık Milli Emlak Müdürü Odasında (Valilik 3. Kat) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak.

İmar planında sanayi alanı olarak ayrılmış olan arsanın üzerinde 60,82 metrekarelik bir adet hazineye ait su deposu mevcut olup, depoya gelen suyun idare ile ilgisi bulunmamaktadır. Taşınmazın depo ile birlikte toplam 14 bin 634,46 metrekarelik kısmı malzeme sahası olarak kullanılmaktadır.

– İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale gün ve saatine kadar;
– 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26’ıncı maddesi uyarınca yukarıda miktarı yazılı aşağıda belirtilen değerlerden birinin Geçici Teminat olarak Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırmaları ve alındı aslının diğer istenilen belgeler ile birlikte İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekir.
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),
ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.
d) Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.
e) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.
– İhaleye İştirak edeceklerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir fotoğraflı Nüfus cüzdanı veya herhangi bir kamu kuruluşunca tasdikli T.C. Kimlik numarasını gösterir kimlik kartı, pasaport gibi yanlarında bulundurmaları , tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 4/ (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz