17 Haziran 2024 Pazartesi
Ana SayfaGündem HaberleriÇevre Bakanlığı'ndan Çankaya'da 109 milyon liraya satılık arsa!

Çevre Bakanlığı’ndan Çankaya’da 109 milyon liraya satılık arsa!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara Çankaya’da 16 bin metrekare alanlı arsayı 109 milyon liraya satışa çıkardı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara Çankaya’da 16 bin metrekare alana sahip arsayı satışa çıkardı. Emsalinin 3.0 olarak belirlendiği Çankaya arsasının bedeli 109 milyon olarak belirlendi.Konut ve ticaret alanı olarak imarlandırılan arsa için geçici teminat miktarı 10 milyon 900 bin lira olarak belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

İL: Ankara
İLÇE: Çankaya
MAHALLE: Lodumu (Beytepe Köyü)
ADA: 29369
PARSEL: 2
YÜZÖLÇÜM: 16.711,00 m²
VASFI: Tarla
TAHMİNİ BEDEL: 109.000.000,00 TL
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 10.900.000,00 TL
İMAR DURUMU: Emsal: 3.00, Hmax: serbest, “Konut + ticaret” alanı

1 – Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazın satış ihalesi, Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km Mustafa Kemal Mah. No: 278 Kat: 10 Lodumlu – Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 – 43 üncü maddeleri ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in 28 – 33 üncü maddeleri uyarınca KAPALI TEKLİF usulüyle, 03/03/2017 Cuma günü, saat 10.30’da yapılacaktır. İstekliler ihale dosyalarını yukarıda belirtilen gün ve saate kadar yine yukarıda belirtilen İdare adresine teslim edeceklerdir.
2 – İhaleye katılabilmek için verilecek belgeler:
a) Kanuni ikametgâh ve tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
b) Gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve tüzel kişiler için vergi kimlik numarası ile kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi, (kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
e) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
3 – İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı satın alınabilir.
4 – Posta yolu ile verilecek tekliflerde olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5 – Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye ilişkin bilgiler; www.csb.gov.tr ve www.csb.gov.tr/gm/altyapi/web sayfalarından öğrenilebilir ve 0 312 410 76 63 numaralı telefondan bilgi alınabilir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz