Tuzla Tersaneler Bölgesindeki Bu Arsanın İmar Planı Askıda

504

Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde yer alan 4649 parselin imar planı değişikliği onaylandı…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 24 Mart 2018 tarihli ve 52192 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, sınırları içerisinde, 20 Mayıs 2016 tarihinde onaylanan Tuzla Tersaneler Bölgesi İlave Revizyon İmar Planı’nda kalan 4649 sayılı parselin; deniz tarafında tersane kullanımında kalan iskele alanının iptali ve yine tersane kullanımına yönelik yaklaşık bin 250 metrekare iskele alanının ilave edilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi onaylandı.

Söz konusu planlar, 3 Nisan 2018 tarihinde askıya çıkarıldı. Planlar bir ay süre ile İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıda kalacak.

Plan Notları
1) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve İlgili Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.
2) Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında mevcut bulunan ve/veya yapılması planlanan kıyı yapılarına ait uygulama projeleri, (gerekli etüt, hesap ve tüm teknik detayları ile birlikte) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne onaylanmak üzere verilecektir. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce onaylı uygulama projesi bulunmayan deniz yapılarının inşaatına kesinlikle başlanılmayacak ve mevcut kısımlar gerekmesi halinde Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce onaylı uygulama projesine uygun duruma getirilecektir.
3) ÇED Yönetmeliği uyarınca yapılacak değerlendirme neticesi olumlu sonuçlanmadan (ÇED gerekli değildir/ÇED olumlu kararı alınmadan) herhangi bir faaliyete başlanılamaz. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ile 5491 Sayılı Çevre Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun ve bu kanunlara istinaden çıkarılan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması ve diğer mer’i mevzuat çerçevesinde gerekli izinlerin alınması, ÇED Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince yatırımın başlangıç ve inşaat dönemlerine ilişkin raporların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir. Planlama alanı kapsamında yer alan faaliyetlere ilişkin olarak alınan/alınacak olan ÇED raporları/proje tanıtım dosyalarındaki taahhütlere uyulması zorunludur.
4) 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği inşai ve fiziki uygulamalar sırasında korunması gerekli herhangi bir kültür/tabiat varlığına rastlanılması halinde çalışmaların durdurularak ivedilikle en yakın Mülki İdare Amirliğine veya Müzesine veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne haber verilmesi gerekmektedir.
5) İstanbul Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından; 09.01.2018 tarihinde 358 sayı ile onaylanan dolgu imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda yer alan hususlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 20.10.2015 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik etüt raporunda belirtilen hususlara ve bu etüt raporlarında yer alan sonuç ve önerilere uyulması zorunludur. İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporları, zemin etüt raporu olarak kullanılamaz. Planın müsaade ettiği kalıcı yapılar için zemin etüt raporu yaptırılması ve raporlarda yer alan hususlara uyulması zorunludur. Projeye esas zemin etüt raporu hazırlanmadan uygulamaya geçilmeyecektir.
6) Açıklanmayan hususlarda 20.05.2016 onay tarihli İstanbul İli, Tuzla Tersaneler Bölgesi İlave Revizyon Uygulama İmar Planı plan hükümleri geçerlidir.

Maide KARADAĞ YAKOVİDİS/Emlakmetrekare