22 Temmuz 2024 Pazartesi
Ana SayfaGündem HaberleriHeybeliada Hüseyin Rahmi Gürpınar evi restore ediliyor!

Heybeliada Hüseyin Rahmi Gürpınar evi restore ediliyor!

İstanbul’un incisi olan Adalar’ın en kıymetlilerin Heybeliada’da bulunan Hüseyin Rahmi Gürpınar evi restore ediliyor.
İstanbul’daki sayılı müze evlerden biri olan Heybeliada’daki Hüseyin Rahmi Gürpınar evi restore ediliyor. İBB restore için bugün bir ihale düzenliyor.

Hüseyin Rahmi Gürpınar, bu köşkte yengesi Aliye Hanım, Aliye Hanım’ın kızı Safter Hanım, arkadaşı Miralay Hulusi Bey ve hizmetçisiyle yaşamış.

 

İşte ihale ilanı;
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HEYBELİADA HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR EVİ RESTORASYON İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İhale Kayıt Numarası : 2016/583435
İşin Adı : Heybeliada Hüseyin Rahmi Gürpınar Evi Restorasyon İnşaatı
İhale Türü – Usulü : Yapım İşi – Açık İhale Usulü
1 – İdarenin
a) Adresi : Hacı Ahmet Mah. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Zarif Sok. No:22 34440
b) Telefon ve faks numarası : 2124494796 – 2124495090
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi :
2 – İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : RESTORASYON
b) Yapılacağı Yer : ADALAR: HEYBELİADA
c) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN BEŞ GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR
ç) İşin süresi : 350 (ÜÇYÜZELLİ) GÜN
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : ADALAR: HEYBELİADA
b) Tarihi ve saati : 02.02.2017 – 10:30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
f) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
i) Bu şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.
k) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.
l) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
m) Bu bent boş bırakılmıştır.
n) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (l) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2.1. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.
4.2.2. Proje hazırlama ve uygulamanın birlikte ihale edildiği durumlarda yalnız uygulama kriterleri aranır. 4.2.3. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 70 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir. 4.2.4. İdare, kanunlara ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve rekabet engellemeyecek şekilde bu şartnamenin diğer hususlar kısmında belirtmek suretiyle ihale konusu işin yerine getirilmesine yönelik gerekli gördüğü diğer kriterlere ilişkin düzenleme yapabilir.
4.2.5.1.TeknikPersonel
İstekliler aşağıda belirtilen sayıda ve nitelikte personeli çalıştırdığına dair belgeleri veya çalıştıracağına ilişkin taahhütname vereceklerdir.
Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli işyerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.
Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi Mimar/ İnşaat Mühendisi 10 Yıl Deneyimli
1 Saha Görevlisi Makine Mühendisi/Makine Teknikeri 5 Yıl Deneyimli
1 Saha Görevlisi Elektrik Mühendisi/Elektrik Teknikeri 5 Yıl Deneyimli
1 Saha Görevlisi İş Güvenliği Uzmanı
1 Restoratör Restoratör 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu( 5 Yıl Deneyimli)

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B/I Grubu işler işleri kabul edilecektir.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 400 TL (dörtyüz) Türk Lirası karşılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü H.Ahmet Mah. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Zarif Sokak.. No:22 Kasımpaşa/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mh. Kasım Sk. No:62 Kat:4 34010 Merter / Güngören / İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 – İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz