Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi İmar Planı Değişikliği Askıya Çıktı

820

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mahallesi, 427, 1511, 1452, 10768 Adalar ve Tescil Harici Alanlara İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği askıya çıktı.

Aslıya çıkan İstanbul,Gaziosmanpaşa,Sarıgöl Mahallesi imar planı plan değişikliği tam metni;

Bakanlığımızın 17.09.2019 tarih ve E.215925 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mahallesi sınırları içerisinde Bakanlar Kurulu Kararına istinaden “Riskli Alan” ilan edilen alana ilişkin 6306 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların reddedildiği belirtilerek 37367,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 6. Maddesi uyarınca 17.09.2019 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 30.09.2019 tarihinden itibaren bir ay (1) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.