21 Temmuz 2024 Pazar
Ana SayfaGündem HaberleriEtimesgut Belediyesi'nden yapım karşılığı kiralama işi ihalesi!

Etimesgut Belediyesi’nden yapım karşılığı kiralama işi ihalesi!

Etimesgut Belediyesi mülkiyetinde Altay Mahallesi’nde bulunan taşınmazın yapım karşılığı kiralama işini yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarıyor…

Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından Altay Mah. imarın 48741 ada 1 parsel sayılı taşınmaz, 2 milyon 568 bin 750 TL muhammen bedelle yap-işlet-devret modeliyle ihale ediliyor.

Açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek olan ihale 04 Nisan 2017 tarihinde, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

İhale ilanı!

Etimesgut Belediye Başkanlığından:
Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yer 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında, yapım karşılığı kiralama modeline (yap-işlet-devret modeli) göre kiraya verilecektir.


1 – İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 04.04.2017 tarihinde yapılacaktır.
2 – İhale 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 – İhaleye çıkarılan yere ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir ve 1.000,00.-TL bedelle satın alınabilir.
4 – İşbu ihalenin muhammen bedeli; inşaat yapım tahmini maliyeti olan 768.750,00-TL (Yedi Yüz Altmış Sekiz Bin Yedi Yüz Elli Türk Lirası) ile 10 yıllık tahmini kira bedeli olan 1.800.000,00-TL (Bir Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirası)’nin toplamı olup; 2.568.750,00-TL (İki Milyon Beş Yüz Altmış Sekiz Bin Yedi Yüz Elli Türk Lirası)’dir.
5 – İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:
5.1. Gerçek kişiler için;
5.1.1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi
5.1.2. Yerleşim yeri belgesi
5.1.3. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı
5.1.4. Belediyemize borcu bulunmadığına dair belge
5.1.5. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan
5.1.6. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği
5.2. Tüzel kişilere için;
5.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi
5.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği
5.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı
5.2.4. Belediyemize borcu bulunmadığına dair belge
5.2.5. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan
5.2.6. İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden yazı aslı
5.2.7. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı
5.2.8. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı
5.2.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi
5.2.10. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır
5.2.11. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
5.3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri.
5.4. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz.
6 – İstekliler belgelerini ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. Nakit geçici teminatlar ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine/hesabına yatırılacaktır.
7 – Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz