17 Haziran 2024 Pazartesi
Ana SayfaGündem HaberleriElazığ Belediyesi'nden 2.4 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Elazığ Belediyesi’nden 2.4 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Elazığ Belediyesi 809 metrekarelik arsasını 2 milyon 429 bin TL’ye satışa çıkardı. İhale 21 Nisan’da gerçekleşecek…

Elazığ Belediyesi İzzetpaşa mahallesinde 72 ada 11 parselde yer alan 809 metrekarelik arsasını satışa çıkardı. İmarda konut+ticari olarak gözüken arsanın muhammen bedeli 2 milyon 429 bin 10 TL olarak belirlendi.

72 bin 870,30 TL geçici teminat istenen arsanın ihalesi 21 Nisan 2017 günü saat 15:00 Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda gerçekleşecek.

İhale şartnamesi 500 TL karşılığında Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Kiralama Servisi’nden temin edilebiliyor.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
– Kanuni ikametgahı olması,
– T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)
– İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,
– Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
– Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
– İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
– Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.
– İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz