21 Mayıs 2024 Salı
Ana SayfaGündem HaberleriBaşakşehir'de 20.8 Milyon TL'ye Satılık Arsa

Başakşehir’de 20.8 Milyon TL’ye Satılık Arsa

Başakşehir Belediyesi 4 bin metrekarelik arsasını 20 milyon 808 bin TL’ye ihaleye çıkıyor…

Başakşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan 126 ada 5 parseldeki 4 bin metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor. Kapalı teklif usulüyle ihale edilecek olan arsa için 20 milyon 808 bin 580 TL+KDV isteniyor.

Bahçeşehir 1. kısımda yer alan akaryakıt ve servis istasyonu alanı ihalesi 7 Nisan 2017 Cuma günü saat 10:30’da yapılacak. Tekliflerin en geç ihale saatine kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:
– Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
– Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
d) İmza Sirküleri:
– Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.
– Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun).
f) Geçici Teminat: (2886 sayılı Yasaya uygun).
g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.
i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz