4 Mart 2024 Pazartesi
Ana SayfaGündem HaberleriAydın Milli Emlak Müdürlüğü'nden 4 milyon 429 bin TL'ye satılık taşınmaz!

Aydın Milli Emlak Müdürlüğü’nden 4 milyon 429 bin TL’ye satılık taşınmaz!

Aydın Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, Aydın Efeler’de 4 milyon 419 bin TL’ye ihale ile taşınmaz satıyor…

Aydın Efeler Kemer Mahallesi 721 Ada NO 10 Parsel No, Akarmut Deresi Mevkii’nde yer alan 12 bin 295 metrekarelik taşınmaz, Aydın Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından açık teklif usulü ile satılıyor.

Aydın Defterdarlığı Millî Emlâk Müdürlüğünde oluşturulacak komisyonca Millî Emlâk Müdürü makam odasında yapılacak olan ihale 5 Nisan günü saat 10.30’da gerçekleşecek.

İhale metni!

Aydın Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL


1 – Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yer ile diğer özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi; yukarıdaki listede karşısında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULU ile yapılacaktır.
2 – İhale, Aydın Defterdarlığı Millî Emlâk Müdürlüğünde oluşturulacak komisyonca Millî Emlâk Müdürü makam odasında yapılacaktır.
3 – İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1- Tedavüldeki Türk Parası, 2- Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, [Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.] 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),
4 – Taşınmaz satış ihalelerinde; dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.
b) Kanuni yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah İlmuhaberi) vermeleri,
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri,
e) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
4 – Hazineye ait taşınmaz malların satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
5 – Satışı yapılacak taşınmazın satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.
6 – İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Aydın Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
7 – İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8 – İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9 – İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.aydindefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir. Tel: 0 256 213 51 30
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz