30 Mayıs 2024 Perşembe
Ana SayfaGündem HaberleriKüçükçekmece Kanarya mahallesi kentsel dönüşüm imar planı askıya çıktı

Küçükçekmece Kanarya mahallesi kentsel dönüşüm imar planı askıya çıktı

Çevre bakanlığı Küçükçekmece Kanarya mahallesi kentsel dönüşüm imar planını askıya çıkardı…

 

Küçükçekmece Kanarya mahallesi kentsel dönüşüm imar planı askıya çıktı. Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi 5514 (eski 5011) Parsel ve Çevresi Riskli Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına İlişkin Askı Tutanağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi web sitesinde yayınlandı.

225 konutu kapsayan planda 9.2 hektarlık alan bulunuyor.

Projede ticaret-konut alanı, ilkokul alanı, cami alanı, kapalı spor tesisi alanı ve park alanı fonksiyonları yer alıyor.

 
GENEL HÜKÜMLER
1. Planlama alanı sınırı; 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında, bakanlar kurulu’nca 28.01.2013 tarih ve 2013/4258 sayılı kararı ile ilan edilen ve 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren riskli alan sınırıdır.
2. Bu plan; plan paftaları, plan açıklama raporu, plan hükümleri ve bu plana göre onaylanacak kentsel tasarım projesi ile beraber ayrılmaz bir bütündür.
3. Bu plan kapsamında 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği uyarınca uygulama yapılacak olup 3194 sayılı imar kanunu, 2863 sayılı kültrü ve tabiat varlıklarını koruma kanunu, 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği, deprem, sığınak, otopark, iski, su kirliliği kontrol ve ilgili diğer yönetmelik hükümleri geçerlidir.
4. planlama alanının tamamında, çevre ve şehircilik bakanlığı’nca onaylanacak kentsel tasarım projesi doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
5. planda belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanları ile açık ve yeşil alanlar gibi donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
6. ilgili kurum (teiaş, bedaş, iski, igdaş, tcdd vb.) görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
– İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın (deprem, risk yönetim ve kentsel iyileştirme daire başkanlığı kentsel dönüşüm müdürlüğü) 01/11/2013 tarihli ve 187547 sayılı ve 01/11/2013 tarihli ve 187547 sayılı yazılarında belirtilen hususlara uyulacaktır.
– İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın (park, bahçe ve yeşil alanlar daire başkanlığı yeşil alan ve tesisler yapım müdürlüğü) 30/10/2013 tarihli ve 1768 sayılı yazısı ve eki komisyon raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır.
– İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın (istanbul su e kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü) bila tarih ve 524883 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.
– İGDAŞ’ın 23/10/2013 tarihli ve 68983 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.
– Devlet Demiryolları İşletmesinin (1. bölge müdürlüğü) 22/05/2014 tarihli ve 10561 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.
– Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (inşaat ve emlak dairesi başkanlığı) 10/09/2014 tarihli ve 89208 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.
– İstanbul büyükşehir belediye başkanlığından (ulaşım daire başkanlığı ulaşım planlama müdürlüğü) uygun görüş alınmadan uygulamaya geçilemez.
– Uygulama imar planlarında belirlenmeyen yaya ve bisiklet yolları ile bisiklet park yerleri uygulama ilkeleri kentsel tasarım projesinde belirlenecektir.
– Uygulama imar planlarında belirlenmeyen, öncelikle engelliler, çocuklar ve yaşlılar gibi kamu ortak mekânlarını kullanmakta zorluk çeken ve hareket kısıtlılığı bulunan kişilerin kentsel kullanımlara, sosyal altyapı alanlarına erişimini ve kullanımını sağlayıcı ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması amacıyla tasarım ilkeleri kentsel tasarım projesinde belirlenecektir.
7. Jeolojik-jeoteknik etüt raporlarında gerekli görülen önlemler alınarak deprem yönetmeliği şartlarına göre uygulama yapılacaktır. öa lejandı ile gösterilen alanda yüzeylenen birimler; bünye özellikleri ve/veya yeraltı suyu, topoğrafik konumu (yamaç eğimi), dolgu miktarının değişkenliği nedeniyle parsel ölçeğinde önlem alınmadan uygulamaya geçilemez.
8. Planlama alanının tamammı 1. derece deprem bölgesidir. parsel ölçeğinde yapılacak zemin etüd raporlarında gerekli görülen önlemlere uyularak, deprem yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre uygulama yapılacaktır. plan ve plan notlarında belirtilen irtifa ve yoğunluklar, zemin etüdü doğrultusunda gerekli görülmesi halinde düşürülecektir.
9. Kamuya ait sosyal altyapı alanlarında (ilkokul, cami, kapalı spor tesisi); blok ebatları, kat yüksekliği, kat adedi kentsel tasarım projesinde belirlenecektir. söz konusu sosyal altyapı alanlarında kentsel tasarım projesine göre hazırlanarak ilçe belediyesince onaylanacak avan proje doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
10. Plan bütününde tabii zemin seviyesine kadar bina cephe hattı gerisinde kalmak kaydı ile yan ve arka bahçede parsel tamamında otopark yapılabilir.

11. Planlama alanının tamamında eğimden dolayı açığa çıkan kat olduğunda 1. bodrum kat iskan edilebilir. iskan edilen 1 bodrum kat, taks değerini aşmamak kaydı ile emsale dahil değildir. bu alanlarda net 2.40 metre giriş sağlanması ve yola cepheli olması durumunda dükkan yapılabilir
12. Çevre düzeni ve sağlığı için; olumsuz etki yapacak gürültü ve titreşim kaynağı işletmeler, çevre kirletici, yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler içeren gayri sıhhi müesseseler ile zararlı imalat ve depolama faaliyetlerine izin verilemez.
13. Planda gösterilmiş olsun veya olmasın ilgili kamu kurum teklifi ve mülkiyeti çözümlenmiş alanlarda, ilgili kurumun uygun görüşü doğrultusunda trafo parseli ihdas etmeye belediye encümeni yetkilidir. trafo avan proje ile çevre mimarisine uygun olarak inşa edilebilir.
14. Planlama alanınında; çelik doğalgaz hatlarına min. 2.50 m. boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak) polietilen doğalgaz hatlarına 1.25 m. boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak) yapı yaklaşma sınırı ile inşaat yapım ve diğer altyapı hatları inşaası yapılabilir.
15. 5378 sayılı “engelliler hakkında kanun” ve bu kanun kapsamında, planlama alanında yer alacak kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, türk standartları enstitüsünün ilgili standardına uyulacaktır.
16. Plan notlarında ve plan açıklama raporlarında belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve bu kanuna istinaden çıkartılan yönetmelikler ile ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

B. UYGULAMA HÜKÜMLERİ
1. kentsel çalışma alanları
1.1.ticaret-konut (tick) alanları
1.1.1.Ticaret-konut alanında emsal=2.75 ve açığa çıkan 1. bodrum kat dahil olmak üzere yençok=z+12 kat olup; emsal hesabı, (park ve cami alanlarının kamuya bedelsiz terk edilmesi koşuluyla) park ve camialanları da dahil edilerek yapılacaktır. ticaret-konut alanında ticaret kullanımı emsale esas toplam inşaat alanının %15’ini aşamaz.

1.1.2.Ticaret-konut alanında yer alacak yapıların blok ebatları,
taban oturumu, yençok:z+12 kat koşulunu geçmemek kaydıyla, planlama alanında yer alacak binaların kat adetleri ve bahçe mesafeleri çevre ve şehircilik bakanlığınca onaylanacak kentsel tasarım projesinde belirlenecektir.

1.1.3.Planlama alanında kot alınacak nokta kentsel tasarım
projesinde belirlenecektir.

2. sosyal altyapı alanları
2.1. eğitim tesisleri alanları
2.1.1.ilkokul alanı
Bu alanlarda ilkokul ile birlikte milli eğitim bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla ortaokul yer alabilir. ilkokul ve ortaokul tesislerinin birlikte yer alması halinde her iki bina bitişik olarak yapılabilir.

2.2. sosyal ve kültürel tesis alanları
2.2.1.kapalı spor alanı
Bu alanlarda; bodrum katlar hariç taks:0.30 ve kaks:0.60’tır. bu alanlarda yüzme havuzu, futbol, basketbol, voleybol vb. sahaları ve tenis kortu gibi spor faaliyetlerini içeren kapalı ve açık tesisler yer alabilir.söz konusu alanda; tesis ihtiyacını karşılamak için bağımsız bölüm oluşturmamak ve toplam emsal değerinin emsal:0,05’ine karşılık gelen kısmını geçmeyecek
şekilde büfe, lokal ve restaurant gibi ticari birimler yer alabilir.

2.3. ibadet alanları
2.3.1.cami
Bu alanlarda cami ve caminin mimarisi ile uyumlu olmak koşuluyla camiye ait; lojman, kütüphane, aşevi, dinlenme salonu, yurt ve kurs yapısı yer alabilir.

3. açık ve yeşil alanlar
3.1. park
Park alanlarında planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde belirtilen kullanımlar yer alabilir.

 

Melek GÜNER AKMAN/Emlakmetrekare.com

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz