Kentsel Dönüşüm Kira Yardım Süresi 48 Ay Oldu

Çevre ve Şehircilik bakanlığı 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yaptı.Buna göre, riskli alanlarda toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda yüzde 10'u kadar teminat verilmesi mecburiyeti aranmayacak. Yönetmeliğin 16. maddesinde yapılan değişiklikle, riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 48 aya çıkarıldı.

2557

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yaptı.Buna göre, riskli alanlarda toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda,inşaat maliyet bedelinin yüzde 10’u kadar teminat verilmesi mecburiyeti aranmayacak.Yönetmeliğin 16. maddesinde yapılan değişiklikle,kentsel dönüşüm alanlarında kira yardımı süresi 48 aya çıkarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğinde;afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında riskli alanlarda toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda, yapı ruhsatı alınması safhasında yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 10’u kadar teminat verilmesi mecburiyeti aranmayacak.

Yönetmeliğin 16. maddesinde yapılan değişiklikle, kentsel dönüşüm alanlarında kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği tam metni;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda parsel maliki kendi yapısını inşa ediyor ise, inşaat tamamlanmadan üçüncü şahıslara satış yapılmaması ve bu konuda tapu kaydına belirtme konulması şartıyla, yapı ruhsatı alınması safhasında yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 10’u kadar teminat verilmesi mecburiyeti aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde; ikinci fıkrasının (a) bendinde ve (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “36” ibareleri “48” olarak ve beşinci fıkrasında yer alan “ilk (5) aya” ibaresi “1 yıla” olarak değiştirilmiştir.

“Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 48 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenir. Aylık kira bedeli Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.