Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda yapılan değişiklikler bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanunda tapu, kat mülkiyeti gibi hususlar ile kooperatifler ve belediyeleri ilgilendiren önemli düzenlemeler bulunuyor…

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren kanun ile tapu, kat mülkiyeti, kooperatif ve belediyelere ilişkin düzenlemeler geldi.

Gelen düzenlenemeler şu şekilde;

Kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile tarım kredi kooperatiflerince açılmış veya açılacak tüm borç ve kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde, taraflarınca imzalanan kredi veya borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunacak.

Kat mülkiyetinin tescili, tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca aşağıdakilere göre yapılacak.

– Hak sahiplerine isabet eden bağımsız bölümlerin belirlenmiş olması şartıyla arsa maliki ile yüklenici arasında düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kat karşılığı temlik sözleşmesi ve bağımsız bölümlerin taksimine ilişkin noterlik sözleşmesine istinaden inşa edilecek olan binaya ilişkin cins değişikliği, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi işlemi, yüklenici tarafından talep edilmesi halinde ilgili idare tarafından yapılacak. Tapuya tescil işlemlerinde elektronik ortamda düzenlenen ve ilgili idare tarafından onaylı mimari proje ile yönetim planı esas alınacak. Mimari proje ile yönetim planında malik imzası ise aranmayacak.

Cins değişikliği işlemlerinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenen yapılara ilişkin lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, bu büroların bulunmadığı yerlerde kadastro müdürlüğü tarafından düzenlenecek tescil bildirimini müteakip, yapı kullanma izin belgesini düzenleyen kurum veya kuruluşa gönderilen cins değişikliğine ilişkin tescil bildirimi ve eki belgeler ilgili kurumca yapı kullanma izin belgesi ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilecek. Gönderilen belgeler gereğince tapu müdürlüğü tarafından resen cins değişikliği yapılarak tapu siciline tescili sağlanacak. Kat irtifakından, kat mülkiyetine geçiş işlemlerinde ise bu fıkra geçerli değil.

Kat mülkiyetinin kurulması için istenecek belgelerle ilgili kısımda da değişiklik yapıldı. Belgelerin arasında “Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak onaylanan ve elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilen mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi” de eklendi.

Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesinde de değişikliğe gidildi. Kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak onaylanacak ve elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilecek.

Kooperatif kuruluş, muteberlik şartları ve isim kullanma yetkisiyle ilgili kısımda da değişikliğe gidildi. Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması anasözleşme ile kurulacak. İlgili Bakanlık faaliyet konuları itibarıyla kooperatifleri sınıflandırmaya, çalışma bölgeleri oluşturmaya, kooperatif kuruluşu için asgari ortak sayısından az olmamak üzere ortak sayısı ve kooperatif kurulmasına yönelik diğer şartlar ile usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek.

Kooperatif yönetim kurulu, kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerini ve imzalarını ticaret siciline bildirecek ve bu yetkiye dayanak olan kararları ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personele tasdik ettirecek.

Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’nin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacakları defterler hakkında 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacak. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek.

Yeni kanun ile belediyelere de düzenlemeler geldi. Altyapı kazı izni için belediyelere harç ödenecek. Altyapı kazı izni harcının matrahı, öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan birim fiyatlar olmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı veya bunların ilgili birimlerince yayımlanan birim fiyatlarının, bu idarelerde kazı alanı türü itibarıyla birim fiyatının olmaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatlarının, kazı alanıyla çarpılması sonucu bulunan ve alan tahrip tutarı olarak tanımlanan tutar olacak. Altyapı kazı izni harcı, alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında alınacak. Bakanlar Kurulu belediye grupları itibarıyla bu oranı yarısına kadar indirmeye, on katına kadar artırmaya yetkili olacak.

İzinsiz altyapı kazısı yapanlara veya altyapı kazı alanını usulüne uygun kapatmayanlara belediye encümenince alan tahrip tutarının 5 katına kadar idari para cezası verilecek. Cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekiyor. Bu yerlerin alan tahrip tutarı varsa teminatı düşülerek ayrıca tahsis edilecek.

Tüm belediyeler bir yıl içinde “e-Belediye” sistemini tamamlayacak. Belediyeler İçişleri Bakanlığına e-belediye bilgi sisteminin kurulduğuna dair bildirim yapacak.

Maide KARADAĞ YAKOVİDİS/Emlakmetrekare