Milli Emlak Genel Tebliği’nde değişikliğe gidildi. Değişiklikler bugünden itibaren yürürlüğe girdi…

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dait yeni bir tebliğ yayınladı. Tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Milli Emlak Genel Tebliği’ndeki Değişiklikler;

1) Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nin açıklama kısmı aşağıdaki şekilde değiştirildi.
“25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.”

2) “A-Maddenin uygulanacağı mera, yaylak ve kışlaklar” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (c) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklendi.
“Yerleşik alan içinde kalan ancak üzerinde yapılaşma olmayan parseller de bu kapsamda değerlendirilir.”

3) “C-Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri hakkında yapılacak işlemler” başlıklı bölümünün “b) Devredilebilecek kişiler” başlıklı alt bölümünde geçen “yapı sahibi” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve bölümün sonuna başlığıyla birlikte aşağıdaki alt bölüm eklendi.
“e) Maddenin dördüncü fıkrası gereğince yapılacak uygulama

Maddenin birinci fıkrasında nitelikleri belirtilen taşınmazları belediyeler, il özel idareleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bedeli karşılığında satın alan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile bunların kanuni ve akdi haleflerinden bedel istenilmeyecektir.

Bu taşınmazlar hakkında dava açılmayacak, devam eden davalardan vazgeçilecek, açılan davalar sonucunda Hazine adına tesciline veya mera, yaylak ve kışlak olarak sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasına karar verilen, kesinleşen ve henüz tapuda infaz edilmeyen kararlar uygulanmayacaktır.

Kesinleşen kararlar gereğince doğrudan tapuda Hazine adına tescil edilen veya mera özel siciline yazılan fakat daha sonra bu Kanun hükümlerine göre meralık vasfı değiştirilerek Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan, Hazinece herhangi bir tasarrufa konu edilmeyen ve halen tapuda Hazine adına kayıtlı olanların tapuları da talep etmeleri halinde bedelsiz olarak önceki kayıt maliklerine veya kanuni mirasçılarına devredilecektir.”

4) “Ç-Maddenin üçüncü fıkrası gereğince yapılacak uygulama” başlıklı bölümünün birinci fıkrasında geçen “Hazine adına tescil edilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “taşınmazlar ile doğrudan Hazine adına tesciline karar verilen” ibaresi eklendi.