Kayseri Hacılar’da yer alan iki arsa 2 milyon 618 bin 480 TL’ye satışa çıkarılıyor…

Hacılar Belediyesi Hacılar’da yer alan 2 arsasını satışa çıkardı. Benzinlik ve konut alanlı arsaların toplam muhammen bedeli 2 milyon 618 bin 480 TL olarak belirlendi.

Arsaların ihalesi 26 Ocak 2018 günü 14:00 ile 14:30 saatlerinde Hacılar Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)
e) Şartname bedeli 100,00 TL. olup bu bedelin belediye veznesine yatırıldığına dair makbuz.
f) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname.
g) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.