İnteraktif Vergi Dairesi açıldı. Peki interaktif vergi dairesi şifresi nasıl alınır? İnteraktif vergi dairesinden kimler faydalanabilir ve hangi işlemler yapılabilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması amacıyla İnteraktif Vergi Dairesi oluşturuldu.

İnteraktif Vergi Dairesi Şifresi Nasıl Alınır?
İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanmak isteyen ve daha önce şifre edinmemiş gerçek kişiler Sistem üzerinden istenen bilgileri girmek suretiyle şifre edinebilirler. Bu kişilerin, “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni kendileri veya İnteraktif Vergi Dairesi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla mükellefiyet kaydı bulunanların bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayanların ise herhangi bir vergi dairesine bizzat vererek de şifre edinmeleri mümkün.

İnteraktif Vergi Dairesini kullanmak isteyen ve daha önce şifre edinmemiş tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller, kanuni temsilcileri/idarecileri aracılığıyla, Sistem üzerinden istenilen bilgileri girmek suretiyle, Tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin, “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller İçin)”ni kanuni temsilcisi/idarecisi veya İnteraktif Vergi Dairesi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayan tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine bizzat vererek de şifre edinebilirler.

İnteraktif Vergi Dairesinden Kimler Faydanalabilir?
İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden;
a) Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,
b) e–Devlet şifresi bulunan,
c) Yeni tebliğ kapsamında şifre edinen kişiler yararlanabilecek.

İnteraktif Vergi Dairesinde Yer Alan Bilgiler
İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kişiler;
a) Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, mükellefiyet bilgilerini ve motorlu taşıtlarına ilişkin bilgilerini,
b) Vergi dairelerince tahsil ve takip edilen tüm borçlarını,
c) Elektronik ortamda verilen bildirimleri, beyannameleri ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklarını,
ç) Emanetler hesabına kaydedilen tutarları,
d) Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanakları,
e) Vergi dairesi tarafından banka hesapları ve/veya taşıtları üzerine uygulanan elektronik hacizleri,
f) Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen elektronik imzalı tebliğ evraklarını,
g) Adlarına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamelerini,
ğ) Sistem üzerinden yaptıkları başvuru, talep ve bildirimlerin sonuçlarını, elektronik ortamda görüntüleyebilecekler.

İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılabilecek İşlemler
a) Borç ödeme,
b) e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması,
c) Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması,
ç) Uzlaşma talebinde bulunulması,
d) Mükellefiyet durum yazısı alınması,
e) Borç durum yazısı talebinde bulunulması,
f) Özelge talep edilmesi,
g) İşe başlama bildiriminde bulunulması,
ğ) Adres değişikliği bildiriminde bulunulması,
h) İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması,
ı) İşi bırakma bildiriminde bulunulması,
i) İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması,
j) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunulması,
k) Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması,
l) Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi,
m) Bu fıkrada sayılmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi,
n) Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler.

Maide KARADAĞ YAKOVİDİS/Emlakmetrekare