Mülkiyeti TOKİ ve Emlak Konut’a ait olan arsanın imar plan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 08 Eylül 2015 tarihinde onaylanan Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, Osman Paşa Çiftliği Mevkii, 859 ada 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin 31/05/2017 tarih ve E.2015/2131-K.2017/1367 sayılı kararı ile iptal edilmişti.

Mahkeme Kararı gereklerinin yerine getirilmesi suretiyle hazırlanan İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, Osman Paşa Çiftliği Mevkii, 859 ada 128, 129, 130 ve 131 parseller ile Park ve Yol Alanına ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 644 sayılı KHK hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu 9. maddesi uyarınca 28 Kasım 2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Planlama alanında yer alan taşınmazlar kadastral eski 859 Ada 6 parsel sayılı taşınmazdan oluşurken taşınmazın tamamının mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlıydı. Söz konusu arsa 1164 Sayılı Arsa Üretim Kanunu kapsamında Kağıthane Tapu Müdürlüğü’nün 30 Eylül 2014 tarih 18556 yevmiye nolu işlemiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına bedelsiz devredildi. Daha sonra ise Eylül 2015’te planı değişikliklerine istinaden yapılan imar uygulaması işlemi sonucunda 859 Ada 128, 129, 130 ve 131 Parsel sayılı parseller oluştu.