İBB Çırpıcı Parkı’nda yer alan Macera Kulesi’ni 3 yıllığına kiraya çıkarıyor. İhalesi 7 Mart’ta gerçekleşecek…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çırpıcı Şehir Parkı içinde bulunan Macera Kulesi tesisini kiraya veriyor. İBB Emlak Müdürlüğü kiralama ihalesini 7 Mart 2018 günü saat 13:00’da gerçekleştirecek.

Bin 280 metrekare macera kulesi alanı ve 20 metrekare soyunma odası alanına sahip olan tesis 3 yıllığına kiraya verilecek. Söz konusu iş için 3 yıllık muhammen bedel 72 bin TL+KDV olarak belirlendi.

Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
– Gerçek kişiler için kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden ‘’Nüfus Cüzdanı’’ , ‘’Sürücü Belgesi’’ veya ‘’Pasaport’’ ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
– Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.
a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (15.2.a)‘daki esaslara göre temin edecekleri belge.
– Tüzel kişiler için imza sirküleri.
a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (15.3.a)‘daki esaslara göre temin edecekleri belge.
– İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri.
– İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
– Emlak Müdürlüğü ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli,intifa hakkı, tahsis bedeli konularında birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması gerekmekte olup, borcu ve açılmış tahsil davası olmadığına dair Gelirler Müdürlüğü’ nden alınacak “Borcu Yoktur Belgesi”
– İsteklinin, EN 15567-2 standartlarına uygunluk belgesi (Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu şartı sağlaması yeterlidir)
– İsteklinin, IAPA (International Adventure Park Association), ERCA (European Ropes Course Association) veya ACCT (Association for Challenge Course Technology) kurumlarından birisine üye olduğuna dair belge. (Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu şartı sağlaması yeterlidir.)
– İsteklinin, IAPA (International Adventure Park Association), ERCA (European Ropes Course Association) veya ACCT (Association for Challenge Course Technology) kurumlarının eğitimlerinden en az birisine katıldığına dair belge (Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu şartı sağlaması yeterlidir.)
– İsteklinin bünyesinde ihale ilan tarihi itibariyle en az 2 (iki) ay öncesinde çalışmaya başlamış en az 2 adet IRATA L2 veya SPRTA L2 sertifikalı personel bulundurduğuna dair personel hizmet sözleşmesi veya çalıştığına dair belge. (Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu şartı sağlaması yeterlidir.)
– İsteklinin; İp Parkuru, Tırmanma Duvarı, Zip Line ve Dev Salıncak ürünlerinin tümüyle ilgili daha önce işletmeciliğini yapmış olduğuna dair belge. (Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu şartı sağlaması yeterlidir.)

İhaleye katılmak için istenen belgeler:
– Gerçek kişiler için kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
– Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Adres Beyanı)
– Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi
a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a)‘daki esaslara göre temin edecekleri belge.
– Tüzel kişiler için imza sirküleri.
a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a)‘daki esaslara göre temin edecekleri belge
– İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri.
– İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
– 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,