Caddebostan Kültür Merkezi’nde pasta cafe dükkanı 5 yıllığına kiraya veriliyor. İhale 26 Nisan’da gerçekleşecek…

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nin zemin katında bulunan Pasta-Cafe dükkanını 5 yıllığına kiraya veriyor. Kiralama işinin ihalesi 26 Nisan 2018 günü saat 14:00’da yapılacak.

Dükkanın aylık muhammen bedeli 45 bin TL+KDV olarak belirlendi. Geçici teminatı 81 bin TL olan dükkanın ihalesine katılacaklardan istenen belgeler;
a) Kanuni ikametgah, (onaylı)
b) Nüfus sureti, (onaylı)
c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sirküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (kafe, kafeterya, büfe vb.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.