Bahçeşehir Gölet ve Pazar alanına ilişkin planlar askıya çıkarıldı. İşte planların detayları…

Bahçeşehir Gölet alanı ve Pazar alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4 Ocak 2018 tarihinde onaylandı.

Söz konusu planlar bugünden itibaren bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar Planı revizyonuna konu alan Gölet Alanı ve çevresinde 43.3 hektarlık alanı kapsıyor. Meri planda Gölet, Spor, Turizm ve rekreasyon alanında kalan parsellerin büyük çoğunluğu Başakşehir Belediye mülkiyetinde, kalan parseller ise Belediye ve TOKİ mülkiyetinde yer alıyor.

REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
GENEL HÜKÜMLER
1) Bu plan, plan paftaları, plan notları ve plan açıklama raporu ile bir bütündür.
2) Bu plan kapsamında, deprem yönetmeliği, sığınak yönetmeliği, otopark yönetmeliği, İSKİ yönetmeliği vb. ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan mikro bölgeleme çalışmalarında belirtilen hususlara uyulacaktır. İnşaat yapım aşamasında hazırlanacak olan ayrıntılı zemin etüt raporları onaylanmadan parsel bazında uygulamaya geçilemez. Uygulama aşamasında zemin etüdünde belirtilen hususlara uyulacaktır.
4) Park alanları tescil harici alan olarak terkedilmeden uygulama yapılamaz.
5) Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattı şematik olarak gösterilmiş olup, İBB Ulaşım Daire Başkanlığınca onaylanacak ulaşım projelerine göre uygulama yapılacaktır.
6) Karayollarında ve kavşak noktalarında uygulama, ilgili idare tarafından onaylanacak uygulama projelerine göre yapılacaktır.
7) 604/2, 606/1-3-4-5-7, 607/1-3-4-7 nolu parseller plan onama sınırı dışında olup bu parsellere ilişkin meri imar planı hükümleri geçerlidir.

ÖZEL HÜKÜMLER
1) Plan onama sınırı içinde park alanı olarak gösterilen alanda sadece gölet alanı, yaya gezinti yolları, yeşil alan (bitkilendirme), kent mobilyaları (oturma grubu, köprü, iskele, çeşme, süs havuzu, tuvalet, çöp kutusu, aydınlatma elemanı, spor aletleri vb.), temalı çocuk parkları, açık spor alanları, açık otopark yer alacak olup; planlı alanlar imar yönetmeliğinde park alanı kullanımı içinde yer alan diğer fonksiyonlar yapılmayacaktır.
2) Planda ticaret alanı olarak belirlenen alanda yapılaşma koşulları e=0.23, yençok:6.50 metredir. Bu alandaki yapılarda sadece lokanta, kafeterya, mağaza ve dükkanlar yer alacak olup; planlı alanlar imar yönetmeliğinde ticaret alanları için getirilen diğer fonksiyonlar yapılamaz. Bu alanda bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katlar ile kısmen açıkta kalan bodrum katlarının en altındaki tavan döşeme kotu yol kotunun altında olan ve yola cephesi bulunmayan bodrum katında yer alan ve tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan ticari kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm bürüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler emsal haricidir. Her bağımsız birim için maksimum bir adet depo amaçlı bodrum yapılabilir.
3) Ticaret alanında birden fazla yapı yapılacak olup; yapılacak binaların her biri için maksimum taban alanı ticaret alanının %5 ini geçemez. Bu alanda maksimum taks: 0.35 olup; binalar arası çekme mesafeleri serbesttir.
4) Planda ticaret alanı olarak ayrılan alanın plan değişikliğine konu olması halinde özel hükümler 1. maddede park alanları için tanımlanan fonksiyonlar yer alacaktır. Bu hüküm tapuya şerh düşülecektir.
5) 607 ada 2, 5, 6, 8, 9 ve 10 parsellerdeki park alanları bedelsiz, tescil harici alan olarak terk edilmeden 607/10 parseldeki ticaret alanında uygulama yapılamaz.
6) Dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komşu / yakın alanlarda, bodrum katları yapılması durumunda, muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumak bakımından, bina su basman kotu altında kalan alanlarda tam sızdırmazlık önlemlerinin alınması zorunludur. Yapı sızdırmazlık önlemleri kapsamında kapı, pencere, havalandırma / aydınlatma boşlukları, zeminaltı otopark girişi vb. donatıların su basman kotu üzerinde yapılması gerekmektedir.
7) Dere mutlak koruma bantlarında İSKİ’ye ait teknik birimler haricinde yapı yapılamaz.
8) Açıklanmayan hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Maide KARADAĞ YAKOVİDİS/Emlakmetrekare