Antalya Konyaaltı’da yer alan 2 bin 414 metrekarelik arsa 23 Şubat’ta satışa çıkıyor…

Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğü Konyaaltı Arapsuyu mahallesinde 20056 ada 4 parselde yer alan arsasını satışa çıkarıyor.

2 bin 414 metrekare alana sahip konut imarlı arsa için 9 milyon TL isteniyor. Geçici teminatı 2 milyon 250 bin TL olan arsanın ihalesi 23 Şubat 2018 günü saat 10:30’da yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz Teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b) Gerçek kişilerin tebligat için Türkiye’deki adreslerini, T.C. Kimlik numarasını ve nüfus cüzdan suretini, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)
c) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi, (belge asıllarını)
d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesini (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur), ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.